ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 36 • София • 2022

Volume 36 • Sofia • 2022

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Content

Росен Нанкин, Мирослав Кръстанов, Пламен Иванов – Ерозия по брегови склон в местност Зеленка, северно Черноморие на България ....................... 3

Rosen Nankin, Miroslav Krastanov, Plamen Ivanov – Erosion of Coastal Slope in the Zelenka locality, northern Black Sea Coast of Bulgaria ....................... 3

Бойка Михайлова, Мила Траянова, Моника Мутовска – Актуално състояние на изследванията на геогенен радонов потенциал в България ....................... 15

Boyka Mihaylova, Mila Trayanova, Monika Mutovska – Status of the geogenic radon potential investigations in Bulgaria ....................... 15

Мирослав Кръстанов – Методи, използвани за наблюдение на геодинамичните процеси на територията на България ....................... 25

Miroslav Krastanov – Methods used for monitoring geodynamic processes on the territory of Bulgaria ....................... 25

Бойко Рангелов, Рубен Пол Борг, Еделвайс Спасов, Фатимат Шадия, Антоанета Францова – Определяне на Vs_30 от съществуващи изследователски геофизични данни .................. 35

Boyko Ranguelov, Ruben Paul Borg, Edelvays Spassov, Fathimath Shadiya, Antoaneta Frantzova – Determination of Vs_30 from existing geophysical investigation data ....................... 35

Алексей Бендерев – Проект „Най-важни извори от карстови водоносни хоризонти“ (MIKAS) и участието на България в него ....................... 45

Aleksey Benderev – Project “Most Important Karst Aquifer Springs” (MIKAS) and Bulgaria's participation in it ....................... 45

Анка Даниела Филип, Лариса Филип – Обработка на измерените величини в минно полигонално трасе    ....................... 59

Anca Daniela Filip, Larisa Filip – Processing the measured quantities in a mining polygonal route    ....................... 59