ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 29 • София • 2015

Volume 29 • Sofia • 2015

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Увод

3

Foreword

 

Полеви изследвания свързани с ненаситената зона в България

 

Field studies connected with the vadose zone in Bulgaria

 

Димитър Антонов, Татяна Орехова, Петър Гергинов, Сава Колев, Таня Василева, Ванушка Петрова – Автоматична система за наблюдение на влажностния режим в ненаситената зона в льосовия комплекс

5

Dimitar Antonov, Tatiana Orehova, Peter Gerginov, Sava Kolev, Tanya Vasileva, Vanushka Petrova – Automatic system for moisture regime observation in the unsaturated zone of the loess complex

 

Здравко Дянков – Прилагане на тегловни лизиметри при дългосрочни воднобалансови изследвания в България

15

Zdravko Diankov – Application of weighing lysimeters in long-term water balance studies in Bulgaria

 

Методически аспекти при изследването и моделирането на водния поток в ненаситената зона

 

Methodological aspects of the water flow research and modeling in the unsaturated zone

 

Юри Шимунек – Оценка на подхранването на подземните води посредством компютърния код HYDRUS-1D

25

Jirka Šimůnek – Estimating groundwater recharge using HYDRUS-1D

 

Масару Сакай, Нобуо Ториде – Определяне на евапотранспирацията чрез полеви измервания

37

Masaru Sakai, Nobuo Toride – Estimating evapotranspiration using field measurements

 

Сергей Поздняков, Петр Василевский, Сергей Гриневский – Оценка на подхранването на подземните води чрез моделиране на потока в ненаситена зона за различни ландшафти и почвени профили

47

Sergey Pozdniakov, Peter Vasilevsky, Sergey Grinevskiy – Estimation of groundwater recharge by flow in vadose zone simulation at the watershed with different landscapes and soil profiles

 

Изисквания към напояването на културите във връзка с климатичните промени в България

 

Crop water requirements in relation to changing climate in Bulgaria

 

Милена Мотева, Валентин Казанджиев, Веска Георгиева – Влияние на климатичните промени през периода 1971–2010 г. върху еталонната евапотранспирация в Северна България

59

Milena Moteva, Valentin Kazandjiev, Veska Georgieva – The impact of the climate changes during the period 1971-2010 on the reference evapotranspiration in North Bulgaria

 

Зорница Попова, Мария Иванова – Необходимост на културите от вода в контекста на характеристиките на почвата и промените на климата в Северна България

69

Zornitsa Popova, Maria Ivanova – Crop water requirements in the context of soil characteristics and changing climate in North Bulgaria

 

Илия Христов – Нов хидро-физически показател и технология за управление на водния статус на аерационната зона

85

Ilia Christov – New hydro-physical index and technology for managing the water status of vadose zone