УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ                     pdf

 

1. В тематичната поредица „Инженерна геология и хидрогеология“ се печатат оригинални научни статии на български и английски език. Препоръчителният обем на статиите е до 20 машинописни страници, включително литературата и илюстрациите.

2. В редакционната колегия статията се предава на електронен носител (CD, DVD, e-mail) заедно с един разпечатан екземпляр формат A4 (незадължително), написан на MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, полета 2,5 cm отляво и по 2 cm от останалите страни, с разстояние между редовете 1,5 линии.

3. Статиите на български език се придружават от разширено резюме на английски език – до 1 стандартна страница и кратко на български език – до ½ страница, в което да бъдат отразени методиката на изследване, резултатите и изводите. Статиите на английски език се придружават съответно от разширено резюме на български език – до 1 стандартна страница и кратко на английски език – до ½ страница. В резюметата не бива да има препратки или цитати, както и оценка на постиженията на автора. В заглавието на статията не се допускат съкращения.

4. Статията започва в следната подредба: Заглавие; Автор(и) – собствени и фамилни имена (in Roman script), служебен адрес на автора(ите) и адрес за кореспонденция, в т.ч. и e-mail (на английски език). Заглавие; Автор(и) – собствени и фамилни имена на български език. Преди резюмето се поставят библиографско описание на английски език по следния ред: автор(и), година, заглавие, източник, том, страници (попълва се от редакторите след приемането). Следва резюме на английски, след което се изброяват ключовите думи (до шест) и резюме на български с изброени ключови думи.

5.  Изложението трябва да бъде ясно и съобразено с възприетата терминология. Не се разрешават подчертавания на думи или на заглавия.

6. Мерните единици се дават задължително по SI. При формулите и химичните знаци трябва ясно да се разграничават малките и главните букви, индексите и степените. Когато текстът е на български език, десетичният знак в числата се изписва със запетая, а на английски – с точка.

7. Транслитерацията на българските географски имена на латиница трябва да бъде според Наредба 3 от 26.10.2006 г., обнародвана в ДВ, бр. 94/21.11.2006 г.

8. Литература (References). След изложението се дава списъкът на литературните източници (на английски език), в който авторите се подреждат по азбучен ред и хронологично. Ако един автор има няколко цитирани публикации, най-напред се поставят тези, в които е самостоятелен автор (подредени по годината на публикуване; ако в една година има няколко негови цитирани публикации, след годината се поставят букви “а”, “b” и т.н.), последвани от тези с един съавтор (подредени според фамилията на втория автор) и накрая с 3 и повече съавтори (подредени по годината на публикуване). Както в текста, така и в този списък не се допускат подчертавания на заглавия и източници, както и друг шрифт.

9. Независимо дали текстът на статията е на английски или на български език, библиографските данни на литературните източници, отпечатани на кирилица, се изписват на латиница (Roman script) така, както са на съответния чужд език в самата публикация, а не се превеждат от авторите на ръкописа. В кръгли скоби се посочва оригиналният език на статията и езикът  на абстракта – напр. (in Bulgarian, with English abstract). Aко няма никакъв публикуван превод, тогава библиографските данни се превеждат на английски език от автора.

Библиографските данни за всеки цитиран труд се представят в следния ред: Авторско име (инверсирано). Година. Заглавие. Данни за изданието. При колективни трудове се изписват всички автори, но се инверсира само името на първия.

DeGraff, J.V., P. Canuti. 1988. Using isopleth mapping to evaluate landslide activity in relation to agricultural practices. Bull. IAEG, 38, 61–70.

Wright, R.H., R.H. Campbell, T.H. Nilsen. 1974. Preparation and use of isopleth maps of landslide deposits. Geology, 2, 483–485.

При книги, монографии и карти:

Bryant, E. 2001. Tsunami. The Underrated Hazard. Cambridge University Press. 320 p.

Marinova, R., I. Zagorchev. 1990. Geological Map of Bulgaria on Scale 1:100 000. Razlog Map Sheet. Geology and Mineral Resources Committee, Enterprise of Geophysical Survey and Geological Mapping.

Желателно е фондовите материали да не се включват в литературните списъци, а да се цитират под линия на съответната страница.

10. В текста литературните източници се цитират с авторското име и годината на публикацията (Bryant, 2001), (DeGraff, Canuti, 1988; Marinova, Zagorchev, 1990). При колективни статии на повече от двама автори се отбелязва само първият, като се добавя „и др.” или „et al.” (Wright et al., 1974).

11. Таблиците, номерирани с арабски цифри, се представят на отделни страници след литературата, които се включват в общата номерация на ръкописа. Мястото им в текста се отбелязва в лявото поле. Таблици с големи размери, изискващи сгъване след отпечатването, не се приемат.

12. Илюстрациите се представят във формат tif, jpg, png или bmp, за препоръчване над 600 dpi при графиките и над 300 dpi при снимките. Споменатата резолюция е за размера, в който илюстрациите да бъдат отпечатани (максимални – 12,5×19,5 cm). Мястото им в текста се посочва в полето на съответната страница, а на всяка фигура се отбелязва номерът ѝ.

Таблиците и фигурите в статиите трябва да са ясни и добре конфигурирани в съдържанието на статията.

13. Обясненията под фигурите в текста се дават поредно на отделна страници след литературата на два езика – на български и на английски (или само на английски когато текстът на статията е на английски). За буквени означения към фигурите и приложенията се използва латинската азбука.

14. Статии, които не отговарят на техническите изисквания, не се приемат за разглеждане.

15. Рецензиране: извършва се от двама рецензенти, осигурени от редколегията, и има за цел подобряване на качеството на приетите статии в тясно сътрудничество с авторите. Ако след разглеждане в редколегията статията има нужда от преработка или поправки, авторите трябва да съдействат за бързото им отстраняване и се задължават да представят окончателния вариант на ръкописа в електронен вид в срок от 2 седмици.

16. На авторите се изпраща по една коректура на текста (в pdf), която те са длъжни да върнат в срок от три работни дни. Позволяват се поправки само на грешки, допуснати по технически причини. Поправките се нанасят с различен цвят и коментар върху pdf-файла или върху разпечатан текст.

17. Авторски права. С депозирането на ръкописа авторските права се предоставят на списанието и авторите нямат право да изпращат ръкописите в други списания.

18. Списанието отпечатва рекламни материали. Допълнителна информация по оформянето на ръкописите може да бъде получена от главния редактор или от секретаря на редколегията. Техните адреси се намират върху корицата на списанието.

 

 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

„Страшимир Димитров“

Българска академия на науките

 

 


ВРЪЗКИ

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“. 2018