Списание „Инженерна геология и хидрогеология“ разглежда инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения – строителни конструкции, язовири, тунели, пътища и мостове, газопроводи, пристанища, хранилища за радиоактивни отпадъци.

Публикуваните резултати от регионалните хидрогеоложки изследвания, както и приложените методически подходи помагат за изясняване на подземния воден потенциал на България, в количествено и качествено отношение.

ISSN 0204-7934 (Print)

ISSN 2738-6996 (Online)

 

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“ е издание на Геологическия институт на Българската академия на науките. От 1974 г. се отпечатва като самостоятелно издание, посветено на инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения и хидрогеоложките изследвания засягащи проучването и използването на подземните води в България. Целта на списанието е разпространението на резултатите в областта сред научната и професионалната общност.

Съдържанието на списанието се рецензира. Периодичност - 1 брой годишно. Списанието е със свободен достъп – налични са пълните текстове на публикациите.

За обработка на ръкописи и/или публикуване на статии в списанието авторите не дължат такса.

Списанието се реферира в Scopus, EBSCOhost-GeoRef; ВИНИТИ РАН; CASSI (CAS Source Index)

©Геологически институт - Българска академия на науките

 

Броеве 

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

„Страшимир Димитров“

Българска академия на науките

 

SCImago Journal & Country Rank

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 


ВРЪЗКИ

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“. 2018. Hosted by www.vodite.com  www.georadar-voda.com