Поредицата “Инженерна геология и хидрогеология”

– традиция и приоритети

Виктор Спасов

Поредицата “Инженерна геология и хидрогеология” бе основана в средата на миналия век, в един период на интензивно развитие на тези науки в страната и приложението им в широко-мащабни хидротехнически, хидромелиоративни и инфраструктурни проекти. Изданието, възникнало и списвано в лоното на Българската академия на науките, неотменно поставя високи изисквания към публикациите, по отношение на тяхната научна и приложна същина, актуалността на разглежданите въпроси и надлежното им оформление.

Поредицата излиза последователно като:

– Трудове върху геологията на България – Серия Инженерна геология и хидрогеология” (1962-1966);

– Известия на Геологическия институт при БАН – Серия Инженерна геология и хидрогеология” (1967-1974);

От 1974 г. до днес се отпечатва като самостоятелно издание – “Инженерна геология и хидрогеология”. След прекъсване (1998-2009 г.) поради финансови причини издаването на списанието е възстановено с брой 25 през 2010. Оттогава излиза регулярно с по една книжка годишно. Традиционно в поредицата се публикуват работи, посветени наинженерногеоложките условия в обсега на различните видове инженерни съоръжения (отговорни строителни конструкции, язовири, тунели, пътища и мостове, газопроводи, пристанища, хранилища за радиоактивни отпадъци, геоложките условия за урбанистичното устройство и развитие на населените места и др.). В последно време, не само у нас, но и по света се наблюдава намаляване на обема на полевите изследвания и опробвания на строителните терени.

За характеризиране на строителните площадки, при ограничения брой на полевите данни, се прилагат все по-често специализирани софтуерни продукти за 2D или 3D моделиране. Опитът и резултатите от прилагането на съвременните методологии винаги имат място върху страниците на изданието. Освен обезпечаването на строителните проекти с необходимате геоложка обосновка, друга основна задача е оценката на геоложкия риск, свързан с неизбежни природни явления като земетресения, свлачищни процеси, наводнения и др.

Известно е, че преобладаващата част от населените места в страната се водоснабдяват от подземни водоизточници. Добиваните водни количества обаче са недостатъчни и стотици селища остават на воден режим, особено през лятото. Българската хидрогеоложка общност е призвана да съдействува за оптималното и устойчиво използване, охрана и управление на подземните води. Публикуваните резултати от регионалните хидрогеоложки изследвания, както и приложените методически подходи спомагат за все по-пълното изясняване на подземния воден потенциал, в количествено и качествено отношение. Актуални в това отношение са и изследванията върху замърсяването на подземните води, причинени от селскостопанската дейност, от индустрията и различните видове отпадъци. В хидрогеоложката практика стана рутинно изготвянето на компютърни модели (най-често на базата на MODFLOW) за различни по обхват пространства. Обезпокоително е обаче, че твърде често те не са обезпечени с достатъчно опитно установени хидрогеоложки параметри и с правдоподобни гранични условия. Необходима е по-висока взискателност към концептуалната постановка на моделите и по-строга верификация на получените решения.

През последните две десетилетия световната геоложка общност съсредоточи своето внимание върху глобалните предизвикателства. Хидрогеологията и инженерната геология се извеждат като приоритети сред геоложките науки. Международният съюз на геоложките науки в своите Средносрочна визия и Стратегически План за действие (IUGS  MidTerm  Vision  and  Strategic  Action  Plan  (2003) поставя следните проблеми с първостепенно значение:

- Геонаука и кръговрат на водата

- Геоложки опасности и облекчаване на риска

- Земни ресурси и устойчивост

- Глобални промени и еволюция на живота

- Земните недра: как те действат на околната ни среда

Инженер-геолозите и хидрогеолозите са призвани да бъдат сред първите редици на специалистите, които предоставят жизнено важна информация при вземане на решения (“decision making”) за намаляване и облекчаване на човешките въздействия върху геосферата и хидросферата.

Редакционната колегия, като възстановява издаването на поредицата “Инженерна геология и хидрогеология”, има доброто желание да поощрява изследванията в тези области и да допринася за разпространението на знанията и резултатите сред научната и професионална общност.

 

 

Политика на списанието

 

Броеве 

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

„Страшимир Димитров“

Българска академия на науките

 

 


ВРЪЗКИ

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“. 2018