Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 8-9. София. 1979 Българска академия на науките

Volume 8-9. Sofia. 1979 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Минко Минков — Юбилейна седемдесетгодишнина на чл.-кор. проф. д-р Боян Каменов

3

Minko Minkov — The 70th Anniversary of Professor Boyan Kamenov, Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences (in Bulgarian)

 

Николай Плотников — Естественное и искусственное восполнение подземных вод при их эксплуатации для водоснабжения

9

Nikolay Plotnikov — Natural and Artificial Replenishment of Ground Waters during Their Exploration for Water Supply (Summary)

 

Михаил Гълъбов, Делчо Моллов — Гидродинамика дрен, расположенных под дном водохранилищ

17

Mihail Galabov, Delčo Mollov — Hydrodynamics of Drainages under Dam Lake Floor (Summary)

 

Виктор Спасов — Определяне на хидрогеоложките параметри в крайбрежието на река Дунав по данни от режима на подземните води

32

Viktor Spasov — Determining the Hydrogeological Parameters along the Banks of the Danube River Using Data of Ground Water Regime (Summary)

 

Иван Добрилов, Йордан Йорданов, Васил Балинов — Относно определянето на газопроницаемостта на естествени порести среди

44

Ivan Dobrilov, Jordan Jordanov, Vasil Balinov — On Determining the Gaseous Permeability of Natural Porous Media (Summary)

 

Тошо Кехайов — Особености на регионалния хидрогеохимичен фон на хлора в България

53

Tošo Kehajov — Specific Features of the Regional Hydrogeochemical Background of Chlorine in Bulgaria (Summary)

 

Илия Илиев — Възможности за намаляване разрушителния ефект на земетресенията чрез изкуствено изменение на инженерно-геоложките условия

62

Ilija Iliev — Possibilities for Reducing the Destructive Effect of Earthquakes by Artificial Alteration of the Engineering-Geological Conditions (Summary)

 

Георги Манев — Отчитане влиянието на сеизмичността при определяне устойчивостта на откосите на изкопи и насипи

74

Georgi Manev — Evaluating the Effects of Seismicity in Determining the Stability of Slopes of Pits and Embankments (Summary)

 

Георги Милев — Влияние на рефракцията при прецизната тригонометрична нивелация за изследване на свлачищни явления

83

Georgi Milev — Effect of Refraction in the Precise Trigonometric Levelling for Studying Landsliding Phenomena (Summary)

 

Иван Станев, Гинка Симеонова — Определяне на свлачищно-хидрогеоложките параметри на Сарафовския свлачищен комплекс (Бургаско) в качеството на критерии за възникване, развитие и устойчивост

91

Ivan Stanev, Ginka Simeonova — Determination of Landslide-Hydrogeological Parameters of the Sarafovo Landslide Complex (District of Burgas) as Criteria for Origination, Development and Stability (Summary)

 

Елка Аврамова-Тачева, Станимир Станчев — Влияние на амплитудата и честотата на динамично въздействие върху деформационни показатели на споени скали

107

Elka Avramova-Tacheva, Stanimir Stanchev — Influence of the Amplitude and Frequency of Dynamic Effect on the Deformational Parameters on Cemented Rocks (Summary)