Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 7. София. 1978 Българска академия на науките

Volume 7. Sofia. 1978 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Елка Пенчева, Виолета Павлова — Влияние на сорбционно-утаечни и йонообменни бариери от химично естество върху миграцията на метали в надфонови концентрации в алкални, неутрални и кисели води

3

Elka Penčeva, Violeta Pavlova — Influence des barrières sédimento-sorptionnelles et d’échange d’ions de nature chimique sur la migration de métaux dans de concentrations au-dessus du fond dans des eaux alcalines, neutres et acides (Résumé)

 

Роза Събева, Иван Събев — Пресмятане на проектните показатели на подземни газохранилища посредством ЕИМ

21

Rosa Sǎbeva, Ivan Sǎbev — Evaluation des indices d’études des reservoirs à gaz souterrains au moyen de M. C. E. (Résumé)

 

Гоце Тенчов — Прилагане на метода на съпротивлението при търсене на подземни води, разположени близо до земната повърхност

33

Gotse Tenchov — Application of the Resistivity Method for Ground Water Exploration near the Earth Surface (Summary)

 

Виктор Спасов, Иван Христов — Нашият опит от изграждането на хидрогеоложки сондажи с филтър от дребен чакъл в Либия

44

Victor Spassov, Ivan Christov — Our Experience in Construction of Water Wells with a Gravel Pack in Libiya (Summary)

 

Константин Хамамджиев — За естественото напрегнато състояние на земни масиви, обусловено от гравитационни сили

50

Konstantin Hamamjiev — On the Natural Stress State of Soil Massifs, Caused by the Gravitation Force (Summary)