Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 6. София. 1977 Българска академия на науките

Volume 6. Sofia. 1977 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Христо Абаджиев — Определяне на филтрацията през намивните хвостохранилища с отчитане на нееднородността им в хоризонтално направление и наклона на основата

3

Christo AbadjievSeepage through Nonhomogeneous in Horizontal Direction Mill Tailing Dams on Inclined Stratum (Summary)

 

Михаил Гълъбов, Павел Пенчев — Влияние на анизотропността на разделящите слоеве върху филтрацията в слоистите водоносни комплекси

13

Michail Galabov, Pavel Pentchev — Influence of the Aquitard Anisotropy on Flow in Multiple-Aquifer System (Summary)

 

Елка Пенчева, Виолета Павлова — Влияние на киселинно-алкалните условия върху миграцията на металните замърсители на природни води

23

Elka Pentcheva, Violeta Pavlova — Influence des conditions acido-alcalines sur la migration des polluants métalliques des eaux naturelles (Résumé)

 

Георги Манев, Елка Аврамова-Тачева — Определяне якостта на срязване на твърди скали при обемно напрегнато състояние по данни от якостите на опън и едноосен натиск

35

Georgi Manev, Elka Avramova-Tacheva — Determining the Shearing Resistance of Hard Rocks under Triaxial State of Stress According to Data for Tensile and Pressure Strengths (Summary)

 

Петър Петров, Илия Илиев — Инженерногеоложки и хидрогеоложки проблеми при оценката на сеизмичния риск

43

Peter Petrov, Ilia Iliev — Engineering Geological and Hydrogeological Problems in Seismic Risk Evaluation (Summary)