Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 4. София. 1976 Българска академия на науките

Volume 4. Sofia. 1976 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Делчо Моллов — Определяне на някои хидрогеоложки елементи по резултатите от режимните наблюдения

3

Delcho MollovDetermination of Some Hydrogeological Elements by Regime Observations (Summary)

 

Елка Пенчева — Върху някои процеси на комплексообразуване при взаимодействието „вода-скала“

17

Elkа Реntchеva — Sur certains processus de formation des complexes au cours de l’interaction „eau-roche“ (Résumé)

 

Елка Пенчева — Моделни изследвания за установяване влиянието на pH върху устойчивостта на подвижните форми на Ge, W, Ga и Мо в природни води

28

Elka PentchevaEtudes sur modèle pour la détermination de l’influence du pH sur la stabilité des formes mobiles de Ge, W, Ga et Mo dans les eaux naturelles (Résumé)

 

Елка Аврамова-Тачева, Георги Манев — Прилагане на единното уравнение на обвиващата крива за твърди скали

40

Elka Avramova-Tacheva, George ManevApplication of the General Equation of the Enveloping Curve for Hard Rocks (Summary)

 

Петър Ст. Петров — Развитие, постижения и проблеми на хидрогеологията в България

48

Peter PetrovDevelopment, Achievements and Problems of Bulgarian Hydrogeology (in Bulgarian)

 

Боян Каменов, Анастас Демирев — Професор д-р Иван Василевич Попов

59

B. Kamenov, A. Demirev — Professor Dr. Ivan Vassilevich Popov (in Bulgarian)

 

Анастас Демирев, Боян Каменов — Професор д-р Николай Василевич Коломенский

61

A. Demirev, B. KamenovProfessor Dr. Nikolay Vassilevich Kolomenskiy (in Bulgarian)