ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 38 • София • 2024

Volume 38 • Sofia • 2024

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Този брой на списание „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ“, 38 (2024 г.) се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при МОН

Съдържание

Content

Николай Милев, Джуничи Косеки – Експериментално определяне на динамични геотехнически параметри на хвост ....................... 3

Nikolay Milev, Junichi Koseki – Experimental evaluation of dynamic geotechnical parameters of tailings ....................... 3

Николай Милев, Ивайло Иванов – Изследване на механичното поведение на льосоциментови смеси и възприемане на цименто-почвена възглавница като подход за плитко подобряване на земната основа под фундаменти, лежащи върху пропадъчна почва ....................... 17 

Nikolay Milev, Ivailo Ivanov – Studying the mechanical behavior of loess-cement mixtures and adopting a cement-soil cushion (CSC) as a shallow ground improvement solution for foundations laying on collapsible soils ....................... 17

Димитър Димитров, Генчо Георгиев – Инженерногеоложки и хидротехнически условия на рибарско пристанище Приморско, ЮИ България ....................... 37

Dimitar Dimitrov, Gencho Georgiev – Engineering Geological and Hydrotechnical Conditions of Primorsko Fishing Port, SE Bulgaria ....................... 37

Росица Кендерова, Георги Рачев, Ахинора Балтакова – Геоморфоложко изследване на поройните прояви на река Хърсовска (във водосбора на Благоевградска Бистрица), наблюдавани през 2019-2023 г. ....................... 53

Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Ahinora Baltakova – Geomorphological study of the debris flow events in the Harsovska River (Blagoevgradska Bistritsa catchment), observed within 2019-2023 ....................... 53