ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 37 • София • 2023

Volume 37 • Sofia • 2023

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Content

Таня Василева – Инфилтрационно подхранване и ресурси на подземните води в басейна на р. Тунджа, ЮИ България ....................... 3

Tanya Vasileva – Groundwater Recharge and Resources in the Tundzha River Basin, Southeast Bulgaria ....................... 3