ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 37 • София • 2023

Volume 37 • Sofia • 2023

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Content

Таня Василева – Инфилтрационно подхранване и ресурси на подземните води в басейна на р. Тунджа, ЮИ България ....................... 3

Tanya Vasileva – Groundwater Recharge and Resources in the Tundzha River Basin, Southeast Bulgaria ....................... 3

Николай Добрев, Пламен Иванов, Ахинора Балтакова, Радостина Ризова – Особености на материалите, участващи в кално-каменните порои в Кресненското дефиле, ЮЗ България ....................... 19

Nikolai Dobrev, Plamen Ivanov, Ahinora Baltakova, Radostina Rizova – Peculiarities of the materials involved in the debris flows in Kresna Gorge, Southwest Bulgaria ....................... 19

Тарас Л. Ляпота – Обосновка на напречния профил за тръба-водосток на затворен шахтов преливник. ...................... 35

Taras L. Lyapota – Justification of cross direction profile of pipe-culvert of closed mine-type spillway ...................... 35

Любомир Ангелов, Таня Василева – Влияние на геоложките и хидрогеоложките условия в оценката на устойчивостта на свлачищен склон в района на Тутракан, СИ България ....................... 47

 Lyubomir Angelov, Tanya Vasileva – Influence of geological and hydrogeological settings in assessing the stability of a landslide slope in the Tutrakan area, Northeastern Bulgaria ....................... 47

Бойка Михайлова, Томас Керестеджиян, Антоанета Пенева, Алексей Бендерев – Геоложки фактори за формиране на химичния състав на подземните води във водосбора на река Места ...................... 61

Boyka Mihailova, Thomas Kerestedjian, Antoaneta Peneva, Aleksey Benderev – Geological factors for the formation of the chemical composition of groundwater in the catchment area of the Mesta river ...................... 61

Имерлийе Алили – Ерозивност на валежите в Република Северна Македония: индекс на Фурние ...................... 89

Imеrlije Alili – Rainfall erosivity in the Republic of North Macedonia: Fournier index approach ...................... 89

Емануела Малинкова, Аглаида Тотева, Петър Гергинов – Хидрогеоложки условия в Ботевградската котловина .......................... 101

Emanuela Malinkova, Aglaida Toteva, Peter Gerginov – Hydrogeological conditions in the Botevgrad Kettle ............................................... 101

Емилия Черкезова, Елица Зарева, Николай Йорданов – ГИС-базирано зониране на податливостта на терена към проява на свлачища и срутища във водосборния басейн на река Чепеларска (Западни Родопи, България) ................................... 117

Emilia Tcherkezova, Elitsa Zareva, Nikolay Yordanov – GIS-based landslide and rockfall susceptibility zoning in Chepelarska River Basin (Western Rhodope Mountains, Bulgaria) ............................. 117

Ивайло Иванов, Евелина Иванова – Влияние на валежите върху свлачищната активност в Югозападна България в контекста на климатичните промени ....................................... 133

Ivailo Ivanov, Evelina Ivanova – Influence of precipitation on landslide activity in Southwestern Bulgaria in the context of climate change ............................... 133