ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 35 • София • 2021

Volume 35 • Sofia • 2021

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Content

Елена Лапина, Лариса Лапина, ВераКудряшова – Трансформация на състава на подземните води в крайбрежната зона на язовир Иванково за 20 години ....................... 3

Elena Lapina, Larisa Lapina, Vera Kudryashova – Transformation of the groundwater composition in coastal zone of the Ivankovo Reservoir during 20 years ....................... 3

Димитър Пърличев, Атанас Василев – Нови възможности за идентификация на предвестници на морски земетресения ....................... 15

Dimitar Parlichev, Atanas Vasilev – New opportunities for identification of precursors of sea earthquakes ....................... 15

Аглаида Тотева, Стефан Шанов – Формиране на химичния състав на подземните води в зоната на забавен водообмен на Горнопонтийския водоносен хоризонт, северозападна България ....................... 23

Aglaida Toteva, Stefan Shanov – Chemical composition of groundwater in the zone of slow water exchange of the Upper Pontian aquifer, Northwestern Bulgaria ....................... 23

Евелина Дамянова – Анализ на състоянието на карстовите извори, включени в националната мрежа за мониторинг на подземните води ....................... 31

Evelina Damyanova – Analysis of the condition of karst springs included in the National Groundwater Monitoring Network ....................... 31

Светлана Браткова – Формиране и характеристика на кисели руднични води в Маджаровското рудно поле, Югоизточна България ......................... 41

Svetlana Bratkova –  Formation and characterization of acid mine drainage in the Madzharovo ore field, Southeastern Bulgaria ................................ 41

Петър Гергинов – Геолого-тектонски предпоставки за филтрационната нееднородност на скалите в района на Гоце-Делчевската котловина .................... 51

Peter Gerginov – Geological and tectonic preconditions for hydraulic heterogeneity of the rocks in the area of the Gotse Delchev valley ............................ 51

 Сава Колев, Мила Траянова – Геоложки и геоморфоложки условия в Арчар-Орсойската низина като фактор при формирането на химичния състав на подземните води и при риска от замърсяването им ................................. 63

Sava Kolev, Mila Trayanova – Geological and geomorphological conditions of Archar-Orsoya lowland as a factor for the formation of groundwater chemical composition and in risk of its contamination ................................. 63

Николай Стоянов – Определяне миграционните параметри на водоносния хоризонт по данни от полеви опити с импулсен или непрекъснат източник при произволно разположен наблюдателен сондаж ....................... 71

Nikolay Stoyanov – Estimation of the mass transport parameters of aquifers according to data from field tests with a pulse or a continuous source and an arbitrary location of the observation well ........ 71

In memoriam: Ст.н.с. инж. Петър Василев Дончев (1939–2021) ..... 83

In memoriam: Assoc. Prof. Petar Vassilev Donchev (1939–2021) ......... 83

In memoriam: Доц. д-р Кръстьо Константинов Тодоров (1942–2021) .... 87

In memoriam: Assoc. Prof. Krastyo Konstantinov Todorov (1942–2021) .... 87