ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences         

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 33 • София • 2019

Volume 33 • Sofia • 2019

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Галина Педан, Олена Драгомирецка Хидрогеохимични особености на поровите води от дънните седименти на шелфа и лима- ните на Северозападния Черноморски регион ....................    3

Galina Pedan, Olena Dragomyretska – Hydrogeochemical features of pore-waters of bottom sediments of the shelf and limans of the Northwestern Black Sea region ....................................................  3

Таня Василева, Аглаида Тотева – Хидрохимична характеристи- ка на подземните води с активен водообмен от басейна на р. Места ............................................................................  15

Tanya Vasileva, Aglaida Toteva – Hydrochemical characterization of shallow groundwater from the Mesta River basin ...........................   15

Алексей Бендерев, Станимир Станев, Мила Траянова, Сава Колев, Аглаида Тотева – Хидрохимична характерстика на термал- ните води в находище „Шипково“ .............................................   27

Aleksey Benderev, Stanimir Stanev, Mila Trayanova, Sava Kolev, Aglaida Toteva – Hydrochemical characterization of thermal waters in Shipkovo thermal field ...................................................  27

Мила Траянова, Радостина Атанасова, Владимир Христов, Алексей Бендерев – Желязо в термалните води в България – състояние и проблеми .................................................................   41

Mila Trayanova, Radostina Atanassova, Vladimir Hristov, Aleksey Benderev – Iron in thermal waters in Bulgaria – state and problems ........................................................................................ 41

Маринела Панайотова, Николай Стоянов, Светлана Браткова – Преглед на свeтовния опит и Европейското законодател- ство, свързани с оценяване на замърсяването на подземните води. Показатели и критерии за замърсяване ...........................    51

Marinela Panayotova, Nikolay Stoyanov, Svetlana Bratkova – Review of worldwide experience and the European legislation related to groundwater pollution assessment. Pollution indices and criteria. ................51

Димитър Димитров – Инженерногеоложки изследвания в аквато- рията на остров Света Анастасия ..........................................   67

Dimitar Dimitrov – Engineering-geological investigation in the coastal zone of St. Anastasia Island ..........................................................  67

Богдан Владу, Марин Нан, Емилия Дунка, Дорел Витан – Решения за устойчиво развитие на общностите – случаят с минния басейн на Олтения, Румъния ......................................................   77

Bogdan Vladu, Marin Nan, Emilia Dunca, Dorel Vitan – Solutions for sustainable development of communities – the case of the mining basin of Oltenia, Romania ............................................................   77

Нови книги: „Математическо моделиране в хидрогеологията. Решаване на приложни задачи с числени 3D модели по метода на крайните разлики“, автор Николай Т. Стоянов ....  85

New books: Mathematical modeling in hydrogeology. Numerical 3D models using finite difference method – author Nikolay Stoyanov  ....... 85

In memoriam: Академик Илия Бручев (17.02.1934 – 15.09.2019) ....... 87

In memoriam: Academician Ilia Bruchev (17.02.1934 – 15.09.2019) ....    87