ISSN 0204-7934

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences         

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 32 • София • 2018

Volume 32 • Sofia • 2018

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Цветан Коцев, Сава Колев, Владимир Христов - Моделиране на замърсяването на водоносния пласт в резултат на различната минерализация на замърсените и пресните подземни води (на примера на долината на Вълче дере, след хвостохранилище „Елешница“)                     3

Tsvetan Kotsev, Sava Kolev, Vladimir Hristov - Modeling of groundwater flow and transport of pollutants caused by a difference in groundwater densities (on the example of the valley of Vulche dere creek, downstream of Eleshnitsa tailings pond)

Николай Стоянов - Моделиране миграцията на много подвижен замърсител в подповърхностното пространство на индустриални площадки                      13

Nikolai Stoyanov - Mass-transport modeling of a fast-moving contaminant in the subsurface area of industrial sites

Мирослав Кръстанов, Росен Нанкин - Специфични особености при инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания за изграждане на гробищни паркове в страната: пример за района на Велинград 23

Miroslav Krastanov, Rosen Nankin - Particular engineering and hydrogeological studies for construction of cemetery parks in the country: example of Velingrad region

Пламен Иванов, Бойко Беров, Николай Добрев - Картографиране на терените по податливост към проява на срутища                        31

Plamen Ivanov, Boyko Berov, Nikolai Dobrev - Mapping of the terrains to rockfall susceptibility

Николай Добрев, Пламен Иванов, Валентин Николов - ЗD мониторинг на движения по Западнопиринския разлом                      39

Nikolai Dobrev, Plamen Ivanov, Valentin Nikolov - 3D monitoring of movements along West Pirin Fault

Пламен Иванов, Росен Нанкин, Мирослав Кръстанов - Якост на точково натоварване на гранодиорити от Планския плутон                       49

Plamen Ivanov, Rosen Nankin, Miroslav Krastanov - Point load strength of granodiorites from the Plana pluton

Илия Бручев - Опасни геоложки процеси на територията на Република България – условия, фактори, геозащита                        57

Ilia Bruchev - Hazardous geological processes on the territory of the Republic of Bulgaria - conditions, factors, geo-protection

Лазар Беров - Концептуален модел на находището на термоминерална вода Кюстендил    65

Lazar Berov - Conceptual model of the Kyustendil deposit of thermal mineral water

In memoriam: геолог Наталия Симеонова Костова                       79

In memoriam: geologist Nataliya Simeonova Kostova