ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 30 • София • 2016

Volume 30 • Sofia • 2016

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Дончо Карастанев, Димитър Антонов, Боряна Чакалова, Мила Траянова Избор на оптимална циментольосова смес за изграждане на уплътнена циментольосова възглавница

3

Doncho Karastanev, Dimitar Antonov, Boriana Tchakalova, Mila Trayanova Selection of optimum loess-cement mixture for construction of a compacted soil-cement cushion

 

Таня Василева Пространствено разпределение на индекса на пoдхранване на подземните води във водосбора на р. Лефеджа (Стара река)

17

Tania Vasileva Spatial Distribution of the Groundwater Recharge Index in Lefedzha River Basin

 

Таня Василева Оценка на действителната евапотранспирация и общия отток за водосбора на р. Лефеджа (Стара река) с използване модели на Turc и Turc-Pike

31

Tania Vasileva Estimating Actual Evapotranspiration and Total Runoff for Lefedzha River Basin Using Models of Turc and Turc-Pike

 

Йордан Евлогиев, Димчо Евстатиев – Свлачищата в района „Варна Златни пясъци“

49

Yordan Evlogiev., Dimcho Evstatiev Landslides in the area of Varna City Golden Sands resort (Black Sea coast)

 

Веселина Павлова, Алексей Бендерев, Аглаида Тотева Условия на замърсяване и уязвимост на подземните води от сарматския водоносен хоризонт, Североизточна България

115

Veselina Pavlova, Aleksey Benderev, Aglaida Toteva Conditions and vulnerability of Sarmatian aquifer to pollution, Northeastern Bulgaria

 

Проф. дгн Димчо Евстатиев на 80 години

133

80th Birth Anniversary of Prof. Dimcho Evstatiev

 

97 години от рождението на проф. Гео Стефанов

137

97 years since the birth of Prof. Geo Stefanov