Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 3. София. 1975. Българска академия на науките

Volume 3. Sofia. 1975. Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Анастас Демирев, Григор Хубенов, Кирил Ангелов — Минерална идентификация на горнокредни глинести мергели от скалната основа на хидротехническия комплекс на р. Дунав

3

Anastas Demirev, Grigor Hubenov, Kiril Angelov — Mineral Identification of Upper Cretaceous Clayey Marls from the Rock Basis of the Danubian Hydrotechnical Complex

 

Делчо Моллов, Армандо Е. Валдес, Хосе А. Валдес — Обработка на кривите за колебанието на нивото на подземните води при краткотрайни интензивни дъждове

12

Delcho Mollov, Armando E. Valdes, Jose A. Valdes — Interpretation of Ground-Water Level Change Caused by Short Intensive Rainfall

 

Михаил Гълъбов, Юли Страка — Прогнозиране дебита на дренажи, изградени под язовирни водохранилища

20

Mihail Galabov, Yuly Straka — Prognostic du debit des drains implantes au-dessous des retenus

 

Илия Йотов, Стефан Георгиев Върху определяне на филтрационните параметри на водоносния пласт по данни от възстановяване на водното ниво след водочерпене

31

Iliya G. Yotov, Stefan Georgiev — Determination of the Hydrodynamic Constants of the Aquifer Using Recovery Data after Pumping

 

Иван Станев Изменение на минерализацията на водите при напорен водоносен хоризонт под влияние на филтрационно подхранване

41

Ivan Stanev — Change of the Mineralization of Confined Aquifer Due to Infiltration Recharge

 

Емил Стоицев Определяне подземното подхранване на грунтовите води северно от гр. Кричим по метода на ЕХДА

49

Emil Stoytsev — Determination of the Ground-Water Recharge in the Region North of Krichim Using EDHA Methods

 

Боян Каменов — Възникване, развитие и постижения на инженерната геология в България

56

Вoyan Kamenov — Appearance, Development and Achievements of the Engineering Geology in Bulgaria