ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 28 • София • 2014

Volume 28 • Sofia • 2014

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

П. Гергинов, Ил. Йотов, В. С. Сингх, Вл. Христов, Ал. Бендерев, Б. Михайлова – Хидродинамично и хидрохимично състояние на подземните води в басейна на р. Конгал (Индия)

3

P. Gerginov, I. Yotov, V. S. Singh, V. Hristov, A. Benderev, В. Мihaylova – Hydrodynamic and hydrochemical behavior of the groundwaters at Kongal River Basin (India)

 

Г. Меликадзе, Т. Джимшеладзе, М. Тодадзе, С. Вепхвадзе, Н. Капанадзе – Геоложка характеристика на разпределението на природните газове на територията на Грузия

15

G. Melikadze, T. Jimsheladze, M. Todadze, S. Vepkhvadze, N. Kapanadze – Some aspects of natural gases distribution on the territory of Georgia

 

М. Панайотова, Ив. Димитров – Характеристика на водите в карбонатизирани терени от Източната част на Тракийската низина

25

M. Panayotova, I. Dimitrov – Characteristics of water carbonated terrains of eastern part of Thracian Valley

 

М. Кръстанов – Хидрогеоложки условия на свлачището при с. Генерал Гешево

37

M. Krastanov – Hydrogeological conditions of the landslide at the General Geshevo village

 

М. Кръстанов – Свлачище “Счупената планина”

49

M. Krastanov – The “Schupenata planina” landslide

 

Пл. Иванов, Ив. Генов, Кр. Славова, Н. Добрев – Геоложки особености на местоположенията на сондажи EUXRo01-1 и EUXRo03-3

59

P. Ivanov, I. Genov, K. Slavova, N. Dobrev – Geological Features of EUXRo01-1 and EUXRo03-3 loci

 

Н. Добрев, Пл. Иванов, Б. Беров, М. Кръстанов – Оценка на свлачищната податливост по Българското Черноморско крайбрежие с използване на метода на Мора и Варсон

69

N. Dobrev, P. Ivanov, B. Berov, M. Krastanov – Landslide susceptibility assessment of Bulgarian Black Sea coast with using of Mora and Vahrson method

 

Ил. Бручев – Обществени кризи и природни бедствия

83

I. Bruchev – Social crises and natural disasters

 

А. Божинова-Хаапанен, Р. Уусинока – Минерален състав на глини от района на гр. София, определен чрез рентгено-структурен анализ

91

A. Bozhinova-Haapanen, R. Uusinoka – X-Ray Tests on the Mineral Composition of Sofia Clay Deposits

 

Юбилей: Академик Илия Бручев на 80 години

107

Jubilee: 80th Birth Anniversary of Academician Ilia Bruchev