ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology & Hydrogeology

Книга 25 • София • 2010

Volume 25 • Sofia • 2010

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Виктор Спасов – Поредицата“Инженерна геология и хидрогеология” – традиция и приоритети

3

Victor Spasov “Engineering Geology & Hydrogeology” Series – Tradition and Priorities

 

Йордан Евлогиев, Петър Карачоров, Румяна Главчева – Последствия от вранчанските земетресения oт 1990 г. (30-31 май, М=6,7 и 6,1) в Североизточна България

5

Yordan Evlogiev, Petar Karachorov, Roumiana Glavcheva – Consequences of the 1990 Vrancea earthquakes (30-31 May, М=6.7, 6.1) in Northeast Bulgaria

 

Татяна Орехова – Подхранване на подземните води под черноземите в Северозападна България (на примера на поречие Огоста)

55

Tatiana Orehova – Groundwater recharge beneath Chernozems in Northwestern Bulgaria: Case study of the Ogosta River basin

 

Петър Гергинов, Татяна Орехова – Хидрогеоложки изследвания в Опицвет-Драговищенския карстов басейн

67

Peter Gerginov, Tatiana Orehova – Hydrogeological study of the Opitsvet-Dragovishtitsa karst basin

 

Димчо Евстатиев, Йордан Евлогиев, Пламен Иванов, Ванушка Петрова, Димитър Антонов, Росен Нанкин – Инженерногеоложки условия на приморската част на долината на река Батова (Северно Черноморие)

79

Dimcho Evstatiev, Yordan Evlogiev, Plamen Ivanov, Vanushka Petrova, Dimitar Antonov, Rosen Nankin – Engineering geological settings of the seaside part of the valley of Batova River (Northern Black Sea coast)

 

Мирослав Кръстанов, Николай Добрев, Ананд Пандей – Мониторинг на свлачищни и възможни разломни движения в района на селата Генерал Гешево и Жълъдово, Източни Родопи

99

Miroslav Krastanov, Nikolai Dobrev, Anand Pandey – Monitoring on landslide and possible fault movements near to villages General Geshevo and Zheladovo, East Rhodope Mts.

 

Алексей Бендерев, Виктор Спасов, Бойка Михайлова, Таня Василева – Хидрогеоложки условия и проблеми при бъдещо разработване на Ломския въглищен басейн

123

Aleksey Benderev, Victor Spasov, Boyka Mihaylova, Tanya Vasileva – Hydrogeological settings of the Lom coal basin and problems relevant to the future mining development

 

Юбилей: Академик Илия Бручев на 75 години

143

Jubilee: 75th Birth Anniversary of Academician Ilia Bruchev

 

Юбилей: Ст. н.с. Петър Стефанов Петров на 80 години

147

Jubilee: 80th Birth Anniversary of Sen. Res. Assoc. Peter Stefanov Petrov

 

Юбилей: Проф. дгн Димчо Евстатиев на 75 години

151

Jubilee: 75th Birth Anniversary of Prof. DSc. Dimcho Evstatiev