ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 22. София. 1992 Българска академия на науките

Volume 22. Sofia. 1992 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Нено Ненов, Петър Стефанов – Влияние на водното съдържание на льоса върху скоростта на разпространение на напречните и надлъжните еластични вълни

3

Neno Nenov, Petar Stephanov – Effect of loess water content on the P- and S-wave velocities of propagation

 

Недко Трошанов – Оценка на подземното дрениране на Севернородопския карст към Горнотракийската низина

10

Nedko Troshanov – Hidden discharge evaluation of the North Phodopes karstic groundwater to the Upper Thracian lowland

 

Илия Йотов – Определяне на хидрогеоложките параметри на пласта при водочерпене под повърхностни водоеми

28

Ilia Yotov – Determination of the aquifer hydraulic constants in the case of pumping beneath the superficial reservoir

 

А. Абу Алмасамир, И. Саркиз – Особености на химичния състав на подземните води в северната част на поречието на р. Оронто – АР Сирия

36

A. Abu Almasamir, I. Sarcis – Peculiarities in the chemical composition of ground waters in the northern part of the valley surrounding river Oronto – A. R. Syria

 

А. Абу Алмасамир – Геотермични показатели за дренирането на подземните води в низината Ел Габ – АР Сирия

46

A. Abu Almasamir – Geothermic characteristics for the draining of the ground waters of the lowland Al Kab – A. R. Syria

 

Вария

 

Varia

 

Н.с. кгмн Гинка Алексиева Симеонова (1934-1990)

54

Ginka Aleksieva Simeonova (1934-1990)

 

Чл.-кор. проф. Минко Славчев Минков (1922-1991)

55

Corr. Mem. Prof. Minko Slavčev Minkov (1922-1991)