ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 21. София. 1992 Българска академия на науките

Volume 21. Sofia. 1992 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Борис Константинов, Васил Константинов – Райониране на част от Североизточна България по динамичен модул на срязване (хлъзгане)

3

Boris Konstantinov, Vassil Konstantinov – Zonation of part of Northeast Bulgaria based on the dynamic shear modulus

 

Румяна Ангелова – Структурообразование и кинетика прочности цементолессовых смесей, активированных гидроксидом натрия

11

Rumjana Angelova – Structure formation and kinetics of the strength of cement-loess mixtures activized by NaOH

 

Елка Аврамова-Тачева, Ася Божинова, Мита Гурлевска – Инженерногеоложки условия и проблеми в Югозападна България

21

Elka Avramova-Tacheva, Assja Bozhinova, Mita Gurlevska – Engineering-geological conditions and problems in Southwest Bulgaria

 

Величко Етрополски – Изследване върху точността на решението за разпределение на пониженията в пласта при стационарен режим на филтрация във връзка с използването на изопараметрични квадратни елементи в метода на крайните елементи

32

Velitchko Etropolski – Investigation of the accuracy of the solution of Poisson’s equation in connection with the isoparametrical square elements used in the finite element method

 

J. Meladiotis – Le renouvellment des nappes aquifers de la plaine de Salonique (Grèce)

41

J. Meladiotis – Renovation of the aquifers in the plain of Thessaloniki (Greece)

 

Илия Йотов – Анализ на резултатите от опитни водочерпения в напорно-безнапорни условия

50

Ilija Yotov – Analysis of pumping test data in confined-unconfined aquifers