ISSN 0204-7934

Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 20. София. 1991 Българска академия на науките

Volume 20. Sofia. 1991 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Георги Франгов, Васил Константинов — Изследване влиянието на някои фактори върху устойчивостта на свлачищни склонове

3

Georgi Frangov, Vassil Konstantinov — Studies on the influence of some factors on the landslide slope stability

 

Гинка Симеонова, Борислав Киров, Георги Манев — Проблеми на морските инженерно геоложки изследвания

15

Ginka Simeonova, Borislav Kirov, Georgi Manev — Problems of marine geological engineering investigations in Bulgaria у нас

 

Чавдар Руменин — Галваномагнитно устройство за линейни премествания и приложението му в геотехнически експерименти

23

Chavdar Roumenin — A galvanometric device for linear displacements and its application in geotechnical experiments

 

Борислав Великов, Добри Димитров, Марта Мачкова — Использование математико-статистических методов при гидрохимических исследованиях в Северовосточной Болгарии

32

Borislav Velikov, Dobri Dimitrov, Marta Machkova — Application of mathematical statistical methods to hydrochemical studies in Northeast Bulgaria

 

Елка Пенчева, Румяна Алексиева — За сорбционните възможности на геохимичната среда по отношение на металните замърсители в инфилтрираща се водна фаза

45

Elka Pentcheva, Roumyana Alexieva — On the sorption possibilities of the geochemical environment in respect of metallic polluters in infiltrating water phase

 

Величко Етрополски — Създаване на ефективна числена програма за целите на регионалното хидрогеоложко моделиране

58

Velichko Etropolski — Derivation of an effective numerical program for the purpose of regional hydrogeological modelling