Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 2. София. 1975 Българска академия на науките

Volume 2. Sofia. 1975 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Елка Н. Пенчева — Относно миграционните форми на някои аниойоногенни микрокомпоненти на природни води

3

Elka N. Pencheva Concernant les formes migratoires de certains oligoelements anionogenes des eaux naturelles

 

Стоян Гашаров, Виктор Спасов — Самопишещ електронивомер за проследяване на бързо променящо се ниво в сондажи

19

Stoian Gasharov, Victor Spassov — Electrical Level Recorder for Tracing Quickly Changing Level in Boreholes

 

Сава Маматарков — Вещи, свойства и отношения в инженерната геология

23

Sava Mamatarkov — Things, Properties and Relations in Engineering Geology

 

Христо Тимов, Сава Маматарков — Математичното и кибернетичното моделиране като методи на опосредствуваното научно познание в геологията и инженерната геология

35

Hristo Timov, Sava Mamatarkov — Mathematical and Cybernetic Simulation as Methods of the Inferential Scientific Cognition in Geology and Engineering Geology

 

Евстати Иванчев — Закономерности в разпространението на свлачищата в Софийската котловина

45

Evstati Ivanchev — Regularities of the Distribution of Landslides in the Sofia Valley