Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 19. София. 1989 Българска академия на науките

Volume 19. Sofia. 1989 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Румяна Ангелова, Димчо Евстатиев — Изменение прочности цементолессовых смесей во времени

3

Rumyana Angelova, Dimcho Evstatiev — Strength changes of cement-loess mixes in time

 

Нено Ненов, Петър Карачоров — Използуване на геофизични методи за определяне на някои физикомеханични свойства на пясъчна възглавница под опитен фундамент

15

Neno Nenov, Petar Karachorov — Application of geophysical methods in determining some physico-mechanical properties of sand cushions under experimental foundations

 

Сава Маматарков — Основи за създаването на методика на инженерногеоложкото опробване при проучване на находищата на твърди полезни изкопаеми

22

Sava Mamatarkov — Principles for establishing a system of methods of engineering-geological sampling in the exploration of deposits of solid raw materials

 

Нгуен Ван Кы, Гинка Симеонова — Морфодинамические характеристики морских берегов острова Кат-Хая и его прилегающего района (Вьетнам)

29

Nguen Van Cu, Ginka Simeonova — Morphodynamical characteristics of sea-shores of the island Kat-Hai and its neighboring region (Vietnam)

 

Борис Константинов, Васил Константинов — Земетресенията като фактор за възникване и активизиране на склонови деформации

39

Boris Konstantinov, Vasil Konstantionov — Earthquakes as a factor in initiation and activization of slope deformations