Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 18. София. 1988 Българска академия на науките

Volume 18. Sofia. 1988 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Минко Минков — Основни изисквания при добиването и опазването на пробния материал от пропадъчни льосови почви

3

Minko Minkov — Main requirements for sampling and preservation of test material from subsiding loess soils

 

Евстати Иванчев, Елка Аврамова-Тачева — Влияние на някои физични свойства върху якостта на натиск на карбонатни скали от Добруджанския въглищен басейн

12

Evstati Ivanchev, Elka Avramova-Tacheva — Influence of some physical properties on the compression strength of carbonate rocks from Dobrudža coal basin

 

Борис Константинов — Влияние на сеизмичните въздействия върху якостните свойства на глините

21

Boris Konstantinov — Influence of seismic effects on strength parameters of clays

 

Христо Николов, Гинка Симеонова, Красимир Маринов — Проблеми на брегоукрепяването на Българското Черноморско крайбрежие

34

Hristo Nikolov, Ginka Simeonova, Krasimir Marinov — Coast reinforcement problems along the Bulgarian Black Sea coast

 

Недко Трошанов, Величко Етрополски — Определяне на средномногогодишните водни количества на изворите по данни от режимните измервания на дебита им

44

Nedko Troshanov, Velichko Etropolski — Determination of mean long period water quantities of springs based on data from regime measurements of their discharge