Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 17. София. 1987 Българска академия на науките

Volume 17. Sofia. 1987 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Минко Минков — Фактори на локалната площна нееднородност на льосовия комплекс в Дунавската равнина

3

Minkov, M. Factors of local areal non-homogeneity of the loess complex in the Danubian Plain

 

Минко Минков — Фактори на вертикалната нееднородност на льсовия комплекс в Дунавската равнина

14

Minkov, M. Factors of vertical non-homogeneity of the loess complex in the Danubian Plain

 

Дамянова, М., Е. Пенчева — Хидрогеохимия на порови води от кватернерни утайки от югозападния (Босфорски) Черноморски район

23

Damyanova, M., E. PentchevaHydrogeochemistry of interstitial waters in Quaternary sediments from the southwestern (Bosphorian) Black Sea region

 

Стоян Гашаров — Върху топлинната реакция на покриващия пласт от пластова хидротермална система

35

Gasharov, S. — On the thermal reaction of the overlaying bed of layered hydrogeothermal system

 

Чавдар Руменин Върху възможностите за приложение на магнитотранзисторните сензори в геотехниката

41

Rumenin, C. — On the possibilities to apply magnetotransistor sensors in geotechnics

 

Керанка Василева Приложение на свободните мрежи при изследване на свлачищни явления

51

Vasileva, K. — Application of free networks in studies of landslide phenomena