Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 14. София. 1984 Българска академия на науките

Volume 14. Sofia. 1984 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Елка Пенчева, Малина Дамянова — Миграция на тежки метали в надфонови концентрации в подземните води от наносите на р. Чепеларска

3

Elka Pentcheva, Malina Damjanova Migration de métaux en concentrations au-dessus du fond dans les eaux souterraines des alluvions de la riviére Čepelarska (Résumé)

 

Йордан Йорданов, Иван Добрилов, Иванка Сапунджиева, Васил Балинов, Эмил Дешев — К методике определения избыточного давления в нефтегазовмещающих структурах

11

Iordan Iordanov, Ivan Dobrilov, Ivanka Sapundžieva, Vasil Balinov, Emil Deshev — To the Methods for Determination of Excess in Oil-and gas Saturated Structures (Summary)

 

Петър Карачоров, Петко Гечев — Изследване на напрегнато деформираното състояние на двуслойни основи по метода на крайните елементи

20

Peter Karachorov, Petko Gechev — Studies in the Stress-strain State in Two-layered Grounds Using the Finite Element Method (Summary)

 

Евстати Иванчев — Върху количествената оценка и типизация на анизотропността на седиментни скали

28

Evstati Ivanchev — On the Quantitative Evaluation and Typization of the Anisotropy of Sedimentary Rocks (Summary)

 

Георги Милев, Румяна Симеонова — Основни дълбоки репери в льосови и слаби почви

40

Georgi Milev, Rumjana Simeonova — Fundamental Deep Bench Marks in Loess and Weak Soils (Summary)

 

Румяна Симеонова — Перманентни системи за определяне на премествания и една възможност за реализиране на екстензометрична система у нас

47

Rumjana Simeonova — Permanent Systems for Determination of Displacements and a Possibility to Realize an Extensometric System in Bulgaria (Summary)

 

Ценко Ценков — Изследване влиянието на някои природни фактори върху съвременната динамика на свлачища

53

Tsenko Tsenkov — Investigation of the Influence of Some Natural Factors on the Present Dynamics of Landslides (Summary)