Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 12. София. 1982 Българска академия на науките

Volume 12. Sofia. 1982 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Георги Милев — Опорни геодезични мрежи при изследване на големи свлачищни райони

3

Georgi Milev — Basic Geodetic Nets for Investigation of Large Landslide Regions (Summary)

 

Юрий Шуйский, Гинка Симеонова — Относно типовете абразионни клифове, разпространени по българските брегове на Черно Море

11

Yuriy Shuyskiy, Ginka Simeonova — On the Types of Abrasion Cliffs along the Bulgarian Black Sea Coast (Summary in Russian)

 

Борис Константинов — Пенетрационен метод за изследване на строителните почви при динамично натоварване

22

Boris Konstantinov — A Penetration Method for investigation of Building Grounds under Dynamic Loading (Summary)

 

Стефка Велева — Следствия от уравнението за процеса на минерализация на пресни напорни подземни води при условия на разтваряне

34

Stefka Veleva — Corrollaries from the Equation for the Mineralization Process in Fresh Confined Underground Waters under Dissolution Conditions (Summary)

 

Елка Пенчева, Александър Стоянов — За динамиката на металния микросъстав на откритите черноморски води

41

Elka Pentceva, Alexandre Stoyanov — Sur la dynamique de la microcomposition métalique des eaux marines hautes de la Mer Noire (Résumé)