Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 11. София. 1981 Българска академия на науките

Volume 11. Sofia. 1981 Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Елка Пенчева, Александър Стоянов — Хидрогеохимични отнасяния на някои микрокомпоненти-метали в крайбрежните морски води северно и южно от Варна

3

Elka Pentcheva, Alexandar Stoyanov — Comportements hydrogéochimiques de certains oligoéléments-métaux dans les eaux de mer littorals au N et au S de Varna (Résumé)

 

Павел Пенчев, Борислав Великов — Някои особености при провеждане и интерпретиране на миграционните опити в полеви условия

11

Pavel Penchev, Borislav Velikov — Some Particularities During Performing and Interpreting of Migration Tests in situ (Summary)

 

Стефка Велева — Кинетични закономерности при формиране на химичния състав на пресни подземни води в напорни водоносни хоризонти

19

Stefka Veleva — Kinetic Regularities at Formation of the Chemical Composition of Fresh Ground Waters in Pressurized Aquifers (Summary)

 

Йовка Николова, Стоян Мичев — Определяне скоростта на движение на пластовата вода в отложенията на валанжа в Добруджа чрез резистивиметрични изследвания в група сондажи

28

Yovka Nikolova, Stoyan Michev — Determining of the Water Seepage Velocity in Dobroudja’s Valanginian Sediments by means of Resistivimetric Investigations in a Group of Boreholes (Summary)

 

Ценко Ценков — Установяване на линейни премествания при изследване на свлачищни явления

36

Tzenko Tzenkov — Determining of Linear Displacements at Investigations of Sliding Phenomena (Summary)

 

Борис Константинов — Якост на срязване на плиоценски прахови глини при статично и динамично натоварване

44

Boris Konstantinov — Shear Strength of Pliocene Silty Clays at Static and Dynamic Loading (Summary)