Инженерна геология и хидрогеология

Engineering Geology and Hydrogeology

Книга 1. София. 1975

Volume 1. Sofia. 1975

Българска академия на науките

Bulgarian Academy of Sciences

Съдържание

Contents

Боян Каменов, Кръстьо Стоилов, Гинка Симеонова, Илия Йотов, Сава Маматарков, Петко Гечев — Инженерногеоложки и хидрогеоложки проблеми за Българското крайбрежие, свързани с хидротехническото строителство по долното течение на р. Дунав

5

B. Kаmеnоv, Kr. Stоilоv, G. Simeonova, I. Yоtоv, S. Мamatarkоv,Р. Gechev — Engineering Geological and Hydrogeological Problems about the Bulgarian Riverside, Related to the Hydrotechnical Construction along the Lower Course of the Danube River

 

Елка Аврамова-Тачева — Относно влиянието на динамични въздействия върху механичните свойства на някои скали с предимно кристализационни структурни връзки

18

E. Avramova-Tacheva — On the Influence of Dynamic Effects on the Mechanical Properties of Some Rocks with Predominantly Crystallizational Textural Bonds

 

Петко Гечев — Структурно-механичен модел на просядането на льосовете

27

P. Gechev — Structural-Mechanical Model of the Subsidence of Loesses

 

Делчо Моллов, Илия Йотов — Определение гидрогеологических параметров по данным режимных наблюдений

33

D. Mollov, I. Yotov — Determination of the Hydraulic Constants of the Aquifer Using Data from Regime Observation

 

Михаил Гълъбов, Стефан Георгиев — Относно влиянието на „допълнителния приток върху възстановяването на нивата в наблюдателните сондажи

41

M. Galabov, St. Guerguiev — Influence de la post-production sur la remontee du niveau dans les forages d’observation

 

Делчо Моллов — Гидрогеологическая интерпретация некоторых элементов гидрографа рек

50

D. Mollov — Hydrogeological Interpretation of some Elements of River Hydrograph