Поредицата „Инженерна геология и хидрогеология“ разглежда инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения – строителни конструкции, язовири, тунели, пътища и мостове, газопроводи, пристанища, хранилища за радиоактивни отпадъци.

Публикуваните резултати от регионалните хидрогеоложки изследвания, както и приложените методически подходи помагат за изясняване на подземния воден потенциал на България, в количествено и качествено отношение.

ISSN 0204-7934

ISSN 2738-6996 (Online)

 

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“ е издание на Геологическия институт на Българската академия на науките. От 1974 г. се отпечатва като самостоятелно издание, посветено на инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения и хидрогеоложките изследвания засягащи проучването и използването на подземните води в България. Целта на списанието е разпространението на резултатите в областта сред научната и професионалната общност. 

Списанието се реферира в EBSCOhost-GeoRef; ВИНИТИ РАН; CASSI (CAS Source Index)

 

 

Броеве 

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

„Страшимир Димитров“

Българска академия на науките

 

 


ВРЪЗКИ

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“. 2018. Hosted by www.vodite.com